ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติลานสาง
Map
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

อุทยานแห่งชาติลานสางมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “น้ำตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ 65,000 ไร่ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็น "อุทยานแห่งชาติลานสาง" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาถนนธงชัย ตั้งอยู่กึ่งกลางพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สัณฐานของเทือกเขาเรียงตัวเป็นแนวยาวไปตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มียอดเขาอุมยอมเป็นยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1,065 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่แบบเทือกเขามีที่ราบน้อยมาก มีความลาดชันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือจุดต่ำสุดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 910 เมตร ในขณะที่จุดต่ำสุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง 210 เมตร และบริเวณลาดต่ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแผ่กว้างออกไปมากกว่าบริเวณลาดต่ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธรณีสัณฐานเช่นนี้ทำให้เกิดบริเวณอับฝน (Rain – shadow) ตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตอุทยานแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีของพื้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง จำแนกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงออกได้เป็น 3 ช่วงที่ปรากฏชัดเจน ในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาการตกทับถมของตะกอน หินและดินประเภทต่างๆ ตามขอบทวีป ประมาณเวลานับเป็นพันปีขึ้นไปในมหายุค Precambrian ช่วงที่สองเกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานภูมิประเทศที่สำคัญ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการโก่งหรือโค้งตัวของเปลือกโลกในยุค Carboniferous (ประมาณ 350 ล้านปีที่ผ่านมา) ปรากฏการณ์ชั้นหินดังกล่าวทำให้ขอบทวีปแผ่กว้างออกไปในทะเล ช่วงที่สามมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เกิดการบิดหรือหักตัวของชั้นหินที่โก่งหรือโค้งตัวนั้น ทำให้เกิดภูเขาสูงและหุบเหวตามเชิงเขา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเช่นนี้ ก่อให้เกิดหินชนิดต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ จากการสำรวจพบว่ามีหินไนส์แผ่เป็นบริเวณกว้าง บางแห่งมีหินแปร เช่น หินอ่อน และหินปูน แทรกอยู่ในบริเวณที่มีการจัดตัวของชั้นหิน และพบหินตะกอน ประเภทหินดินดาน บริเวณใกล้ผิวดินเป็นบางแห่งอีกด้วย สามารถพบเห็นหินเหล่านี้บริเวณน้ำตกลานสาง ซึ่งมีอายุแต่ละก้อนอย่างน้อย 350 ล้านปี

ลักษณะภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติลานสาง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - มกราคม
ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สภาพป่าประกอบด้วยป่าสนเขา ขึ้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ไม้ที่พบเป็นพวกไม้สน อาจจะขึ้นปนอยู่กับไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ป่าดิบเขา ป่าดิบนี้อยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำไม้ที่สำคัญ คือไม้ก่อและไม้เนื้ออ่อน และป่าเบญจพรรณเป็นป่าที่ไม่รกทึบนัก มีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ฤดูแล้งต้นไม้เกือบทั้งหมดจะผลัดใบ ไม้ที่สำคัญมี ไม้สัก มะค่าโมง เสี้ยว เปล้า เก็ดแดง ประดู่ ตะคร้อ สมอแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังเป็นบางส่วน

สัตว์ป่าที่พบ ส่วนใหญ่ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวาง เสือไฟ หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด กระต่าย บ่างแป้ว และกิ้งก่าบิน เป็นที่น่าจะศึกษาชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างยิ่ง


บ้านพัก-บริการ
โรงแรม - รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
# ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ราคา/ห้อง/คืน ดูรายละเอียด
1.  Viang Tak Hotel 1 BHT 1,900.00 
2.  The Viang Tak Riverside Hotel BHT 1,200.00 
หมายเหตุ :
ThaiForestBooking.com ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   ลานสาง 101 (ไพรพนา) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1   ลานสาง 104 (วนกร) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น
โซนที่ 2   ลานสาง 204/1 (อิงดอย) 2 1 4 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2   ลานสาง 204/2 (อิงดอย) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 2   ลานสาง 204/3 (อิงดอย) 2 1 4 800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 2   ลานสาง 205 (ขุนดง) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), พัดลม, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 3   ลานสาง 931 (ค่ายเยาวชน) 1 0 32 4,000 มีเครื่องนอน, พัดลม, ห้องน้ำรวม
โซนที่ 3   ลานสาง 932 (ค่ายเยาวชน) 1 0 32 4,000 มีเครื่องนอน, พัดลม, ห้องน้ำรวม
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : ลานสาง 101-105
โซนที่ 1 : ลานสาง 011 - ห้องประชุม 1
โซนที่ 2 : ลานสาง 012 - ห้องประชุม 2
โซนที่ 2 : ลานสาง 201-206
โซนที่ 3 : ลานสาง 931-932
Map of Lan Sang National Park Accommodation
แผนผังแสดงตำแหน่งบ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติลานสาง
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Lan Sang National Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติลานสาง
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
กิจกรรมการท่องเที่ยว
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
กิจกรรมการท่องเที่ยว
พักผ่อนชมธรรมชาติ ชมและเล่นน้ำตกชั้นต่างๆ ที่ไหลลดหลั่นกันไป ถ่ายรูป นั่งพักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร ชมสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่หายาก เช่น กิ้งก่าบิน เต่าปูลู กระรอกบิน และหญ้าถอดปล้อง ซึ่งเป็นพืชโบราณอายุประมาณ 350 ล้านปี บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์ธรรมชาติบริเวณทางขึ้นศาลเจ้าพ่อ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและบริเวณ ที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติลานสาง
ดูปลาพลวง บริเวณน้ำตกและลำห้วยลานสาง สามารถชมปลาพลวงที่แหวกว่ายไปมาได้ตลอดทั้งปี
ดูผีเสื้อ สามารถพบผีเสื้อหายากและสวยงามแตกต่างกันไป เช่น ผีเสื้อถุงทองธรรมดา ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน เป็นต้น และโป่งผีเสื้อ ได้ตามเส้นทางขึ้นน้ำตกผาเท บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณลานต้นไทร
ดูนก กิจกรรมดูนกสามารถดูได้ตลอดทั้งปี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกลานเลี้ยงม้า – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จะพบกับบรรดานกจับแมลง นกกินปลีที่พบได้ตามป่าไผ่ หากมองไปตามลำห้วยอาจเจอกับนกเอี้ยงถ้ำตัวดำมันเงาและนกเด้าลมหลังเทา บริเวณต้นไม้หน้าค่ายพักแรมและหน้าที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติลานสาง
เดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมง และ 2 – 3 ชั่วโมง
กางเต็นท์พักแรม บริเวณสนามหญ้าหน้าน้ำตกผาลาดถึงน้ำตกลานเลี้ยงม้า หน้าที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติลานสางสามารถกางเต็นท์พักแรมได้ และยังกางเต็นท์บนดอยสูงสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลส. 3 (ดอยผาแดง)
เข้าค่ายศึกษาธรรมชาติ ติดต่อได้ที่ที่ทำการสำนักงานอุทนยานแห่งชาติลานสาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ปั่นจักรยานและกางเต็นท์พักแรมบนภูเขาสูง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลส.3 (ดอยผาแดง) สัมผัสอากาศที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชื่นชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์การรบพุ่งระหว่างกองทัพไทยกับพม่า การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการขุดพบภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้โบราณจึงได้นำมาจัดแสดงไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แคมป์ปิ้ง - ชมประวัติศาสตร์ - ดูนก - ดูผีเสื้อ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 
จุดชมทิวทัศน์เขาน้อย
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทางขึ้นอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติลานสาง และไกลไปจนถึงตัวเมืองตาก
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน
จุดชมทิวทัศน์เขาแสนห่วง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
จุดชมทิวทัศน์เขาแสนห่วง
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 400 เมตร สามารถมองเห็นวิถึชีวิตหมู่บ้านและสภาพผืนป่าได้อย่างกว้างไกล นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติลานสางได้จัดทำเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วย
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมวัฒนธรรมประเพณี - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดชมทิวทัศน์ดอยผาแดง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
จุดชมทิวทัศน์ดอยผาแดง
อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลส.3 (ดอยผาแดง) บนความสูง 1,000 เมตร มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ สลับกับทุ่งหญ้า อากาศจะมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ราบบนเนินเขาเป็นบริเวณกว้างมองเห็นทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับกางเต็นท์พักแรม ปั่นจักรยานชื่นชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีน้ำตกเขาหินปูนที่สวยงาม เป็นต้นกำเนิดลำห้วยลานสาง
รอบๆ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและแนวทางการเดินทัพไทย-พม่า จากหลักฐานที่พบ เช่น ขอสับช้าง มีดดาบ และข้าวของเครื่องใช้ในการเดินทัพ และห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นพระเจ้าห้าพระองค์ขนาดใหญ่

กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน - ชมประวัติศาสตร์
 
น้ำตกท่าเล่
อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลส.2 (ท่าเล่) น้ำตกจะไหลพุ่งออกมาจากซอกเขา ลงมาตามชั้นหินแล้วทิ้งตัวไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกน้ำย้อย
อยู่สูงชันขึ้นไปจากลำห้วยลานสางมีลักษณะเป็นซอกแคบ ๆ น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 8 เมตร
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกผาเงิน
เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยผาเงินน้ำตกผาเงินมีความสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกนี้จะมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวความงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ผาเงิน ซึ่งมีลักษณะสูงชันเป็นหลืบเหลี่ยมบางตอนมีหินงอกหินย้อยลักษณะแปลกประหลาด
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกผาเท
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกผาเท
เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายในเส้นทางเดินเท้า อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยห่างจากน้ำตกผาน้อยประมาณ 1,350 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 25 เมตร กระแสน้ำจะไหลตามซอกเขาอย่างรวดเร็วและตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างจนเกิดเสียงดังไปทั่วบริเวณ บรรยากาศรอบน้ำตกจะล้อมรอบไปด้วยผืนป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ บริเวณรอบน้ำตกจะมีที่สำหรับนั่งพัก มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกผาน้อย
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกผาน้อย
อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยลานสาง ห่างจากน้ำตกผาผึ้ง 150 เมตร มีลักษณะเป็นช่องแคบๆ มีความสูงประมาณ 10 เมตร น้ำตกจะไหลรวมตัวพุ่งออกจากซอกเขากระจายตัวลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
กิจกรรม : - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกผาผึ้ง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกผาผึ้ง
อยู่ห่างจากน้ำตกลานสางประมาณ 600 เมตร วันใดที่ท้องฟ้าอากาศแจ่มใสจะยิ่งเพิ่มความงามแก่น้ำตกอย่างมาก เมื่อสายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงประมาณ 30 เมตร เอียงลาดชันลดหลั่นลงมาตามชั้นเล็กๆ และแผ่กว้างออกเป็นผืนน้ำบางๆ แล้วแยกออกเป็น 2 สาย ไหลไปตามลำธารเล็กๆ ภายในบริเวณน้ำตก ทำให้บริเวณนั้นเย็นชุ่มชื่นตลอดเวลา สภาพแวดล้อมโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกผาลาด
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกผาลาด
เป็นน้ำตกชั้นแรกที่รอต้อนรับการมาเยือน ห่างจากด่านเก็บค่าบริการผ่านเข้าเขตอุทยานแห่งชาติประมาณ 200 เมตร บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติลานสาง น้ำตกผาลาดมีลักษณะเป็นแผ่นหินลาดชันเล็กน้อย ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร กระแสน้ำของห้วยลานสางจะไหลบ่าไปตามแผ่นหินแผ่กระจายออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วค่อยรวมตัวไหลลงแอ่งเล็กๆ ใกล้ๆ กับบริเวณน้ำตกจะมีพื้นที่เป็นลานหินกว้างสำหรับกางเต็นท์พักแรม หรือลองเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งก็เป็นสวนสมุนไพรที่รวบรวมเอาสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่พบภายในป่าลานสางนำออกมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา และหากผู้ใดที่อยากรู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด อุทยานแห่งชาติลานสางก็ได้จำแนกสมุนไพรเป็นหมวดหมู่พร้อมกับสรรพคุณของสมุนไพรไว้ด้วย
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกลานเลี้ยงม้า
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกลานเลี้ยงม้า
อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสางถัดจากน้ำตกผาลาดประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยกลางเว้าเป็นช่องว่างประมาณ 6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยลานสาง เมื่อไหลถึงเนินเตี้ยๆ น้ำจะไหลมาตามช่องหินซึ่งแคบเล็กลง น้ำจะถูกบีบจนมีระดับน้ำสูงขึ้นพุ่งผ่านยอดน้ำตก ด้วยเสียงของน้ำที่ไหลจากที่สูงตกลงสู่แอ่งน้ำโดยไม่กระทบกับก้อนหิน จนเกิดเป็นเสียงดังต่างจากน้ำตกผาลาด รอบๆ บริเวณน้ำตกดูมืดครึ้มไปด้วยเรือนยอดของพรรณไม้นานาชนิดที่ขึ้นอยู่ตลอดแนวน้ำตก เหนือตัวน้ำตกมีสะพานไม้เพื่อเป็นทางเชื่อมไปยังลานหินอีกฟากหนึ่ง และเป็นเส้นทางที่นำไปสู่เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกลานเลี้ยงม้าไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เมื่อครั้งในอดีตมีตำนานเล่าว่าน้ำตกแห่งนี้เคยเป็นที่หยุดพักไพร่พลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเสด็จยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สอง จึงก่อเกิดเป็นตำนานความเป็นมาของลานสางจวบจนปัจจุบัน

กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกลานสาง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกลานสาง
อยู่ตอนบนของห้วยลานสาง ถัดขึ้นไปจากน้ำตกลานเลี้ยงม้าประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพียง 150 เมตร เดินเลียบไปตามไหล่เขาแต่ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะทางเดินเท้าค่อนข้างแคบ สองข้างทางเดินในช่วงฤดูฝนจะพบกับพืชพื้นล่างเล็กๆ จำพวกเปราะ กระเจียวขาว และกล้าไม้ของต้นเสลาดำขึ้นอยู่ สักพักก็จะถึงน้ำตกลานสางโดยต้องเดินลงไปเบื้องล่าง น้ำตกลานสางมีความสูงประมาณ 40 เมตร สายน้ำจะไหลพุ่งออกจากซอกเขา แล้วหักเหลี่ยมลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รวมตัวลงสู่แอ่งน้ำตกลานเลี้ยงม้า
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 
ยอดเขาอุมยอม
บนยอดเขาอุมยอม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีป่าสนสองใบ ขึ้นอยู่เป็นลานกว้างมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกล และเหมาะแก่การกางเต็นท์พักค้างแรมในป่า สามารถมองเห็นทิวทัศน์และสภาพของผืนป่าได้อย่างกว้างไกล
กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน - เดินป่าระยะไกล
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางจากน้ำตกลานเลี้ยงม้า–ค่ายพักแรม–น้ำตกลานสาง ระยะทาง 1,800 เมตร เป็นเส้นทางที่เดินเลียบไปตามลำห้วยลานสาง ตลอดเส้นทางเดินมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ พร้อมที่นั่งพักผ่อน สามารถชมสภาพธรรมชาติของป่าเบญจพรรณ นกพันธุ์ต่างๆ เช่น นกปรอด นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น และมีสถานีสื่อความหมายธรรมชาติสำหรับศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเส้นทาง จำนวน 11 แห่ง ใช้เวลาเดินศึกษาประมาณ 1 ชั่วโมง
•
เส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยว–น้ำตกผาเท ระยะทาง 2,200 เมตร ตลอดเส้นทางสามารถสัมผัสกับสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และรอยต่อของป่าทั้งสองซึ่งอยู่ระหว่างน้ำตกผาผึ้งไปน้ำตกผาเท พร้อมทั้งชื่นชมกับน้ำตกชั้นต่างๆ 4 แห่ง คือ น้ำตกลานสาง น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกผาน้อย น้ำตกผาเท ใช้เวลาในการเดินศึกษาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
•
เส้นทางจากน้ำตกลานเลี้ยงม้า-เขาแสนห่วง ระยะทางประมาณ 700 เมตร ผ่านป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง แหล่งดูนก ดูผีเสื้อ และสัตว์ป่าหายาก เช่น กิ้งก่าบิน ตลอดจนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด และสิ้นสุดที่จุดชมทัศนียภาพ “เขาแสนห่วง” ที่สามารถมองเห็นวิถีชีวิตหมู่บ้านและผืนป่าได้อย่างกว้างไกล ใช้เวลาในการเดินศึกษาประมาณ ½-1 ชั่วโมง
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติลานสาง
อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

จากกรุงเทพฯ ให้เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (เอเซีย) ก่อนถึงจังหวัดตากประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายมือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (เอเซีย 2 สายตาก-แม่สอด) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 12 ให้เลี้ยวซ้ายตรงป้ายอุทยานแห่งชาติลานสาง ไปตามถนนอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติลานสาง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 430 กิโลเมตร


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Lan Sang National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติลานสาง
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
Map
แผนที่อุทยานแห่งชาติใกล้เคียง
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Tak
City Map of Tak
Province Map of Tak
Province Map of Tak
 

All Nothern National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคเหนือทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติลานสาง
อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.