ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
Image2
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7 Image8 Image9 Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเคลื่อนไหวทางสื่อมวลชนว่า เกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิศดาร เกาะในเรื่องพระอภัยมณี วรรณคดีชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นเพ็ชรเม็ดเอกของทะเลฝั่งตะวันออกกำลังทรุดโทรม เนื่องจากความสกปรกจากการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว และชาวบ้านเริ่มมาสร้างเพิงพักและร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว บุกรุกแผ้วถาง ตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อให้ได้พื้นที่บริการ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงดำเนินการสำรวจข้อมูลของเกาะเสม็ด ปรากฏว่าในขณะนั้นทางจังหวัดระยองกำลังร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) วางแผนการพัฒนาเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่การดำเนินงานประสบอุปสรรคทำให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบกับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และผู้นำท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้สัมปทานดำเนินการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดกับเอกชนรายใดรายหนึ่ง และไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าข้ามจากฝั่งมายังเกาะเสม็ด มีการต่อต้านและเดินขบวนทำให้การดำเนินงานของ อ.ส.ท. ร่วมกับจังหวัดระยองหยุดชะงัก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมได้เสนอให้กรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการอนุรักษ์เกาะเสม็ดไว้ในรูปของวนอุทยาน ดังนั้น กรมป่าไม้โดยกองอุทยานแห่งชาติจึงได้สั่งการให้นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี นักวิชาการป่าไม้ 5 เดินทางมาสำรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รวมถึงเขาเตี้ยๆ ที่อยู่ริมทะเลบริเวณตำบลบ้านเพที่เรียกว่า เขาเปล็ด-เขาแหลมหญ้า และชายหาดแม่รำพึงที่อยู่ต่อจากเชิงเขา รวมถึงเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกับเกาะเสม็ด ชายทะเล อ่าว และแหลมต่างๆ ในบริเวณทั้งหมดเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลต่อไป ดังนั้นจึงได้เป็นผลให้การสำรวจในครั้งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมถึง เกาะจันทร์ เกาะหินขาว เขาแหลมเทียน เขาเปล็ด
เขาแหลมหญ้า และหาดแม่รำพึงซึ่งยาวเสม็ด เกาะกฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะกรวย เกาะมะขาม เกาะเกล็ดฉลาม เกาะปลายตีน เกาะยุ้งเกลือ เกาะทะลุ เกาะสันฉลาม เกาะประมาณ 12 กิโลเมตร รวมพื้นที่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร หรือ 81,875 ไร่ ในท้องที่ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง และตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้นำเสนอให้คระกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และในที่สุดก็สามารถออกพระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยประกาสลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 162 มีอาณาเขต ติดต่อดังนี้คือ
ทิศเหนือ จดอำเภอเมือง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้ จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดทะเลอ่าวไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมหมู่เกาะในทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิต บริเวณเขาเปล็ดและเขาแหลมหญ้า ส่วนภูมิประเทศของเกาะเสม็ดประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ เช่น เขากระโจม ด้านทิศตะวันตกของเกาะมีความลาดชันมาก ส่วนด้านทิศตะวันออกมีความลาดชันน้อย และมีหาดทรายยาวต่อเนื่อง ตลอดแนวในลักษณะของอ่าวที่ต่อเนื่องกัน ทางตอนกลางของเกาะจะเป็นเนินเขาไม่สูงมากนัก มีที่ราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎรอยู่ตามริมฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณปลายแหลมด้านทิศใต้มีเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้อีก 3 เกาะ คือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และหินขาว นอกจากนี้ยังมีเกาะในทะเลใกล้ชายฝั่งรวม 8 เกาะได้แก่ เกาะปลายตีน เกาะเกล็ดฉลาม เกาะมะขาม เกาะกรวย เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะทะลุ และเกาะยุ้งเกลือ

ลักษณะภูมิอากาศ
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ช่วงมรสุมอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะมีคลื่นลมแรงมาก ออกทะเลไปเที่ยวเกาะต่างๆ ไม่ได้เป็นบางครั้ง เฉลี่ยแล้วในรอบ 1 เดือน จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 15 วัน และระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ในบางวันอาจจะมีลมมรสุมและฝนตกหนักออกทะเลไม่ได้เช่นกัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส อากาศร้อนที่สุดอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุด

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

ลักษณะการกระจายของพันธุ์พืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จะแปรผันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกสังคมพืชออกได้เป็น
ป่าดงดิบแล้ง เป็นสังคมพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งบนฝั่งและบนเกาะ บนฝั่งจะพบมากบริเวณเขาแหลมหญ้า เขาเปล็ด และเขาเทียน บนเกาะพบกระจายอยู่ทั่วไป สภาพป่าค่อนข้างโปร่ง ไม่พบไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากได้มีการเข้าทำลายและตัดฟันไม้ออกเป็นจำนวนมาก พันธุ์พืชที่พบได้แก่ มะนาวป่า นกนอน พลองใบใหญ่ เขล็ง โมกมัน ประดู่เลือด มะเดื่อ มะกล่ำต้น ตะแบกเปลือกบาง ลาย กาสามปีก แสนคำ มะรุม มะเม่า มะหาด หว้า ก่อนก เข็มป่า เต่าร้าง ไผ่ และเอื้องม้าลาย เป็นต้น

ป่าชายหาด เป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นทรายจัดน้ำทะเลท่วมไม่ถึงหรือบริเวณที่เป็นหินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็ม ได้รับไอเค็มจากทะเล ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นคดงอและแตกกิ่งก้านมาก กิ่งสั้นใบหนาแข็ง พันธุ์พืชที่พบได้แก่ โพทะเล ข่อย ตะบัน หูกวาง สนทะเล เตยทะเล และผักบุ้งทะเล เป็นต้น

จากการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พบว่า มีสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 144 ชนิด ได้แก่ กระจงหนู อีเห็นเครือ ลิงแสม กระรอกหลากสีสีแดง กระจ้อน กระแตเหนือ ค้างคาวแม่ไก่เกาะ นกยางทะเล เหยี่ยวนกเขาชิครานกแอ่นตาล นกนางแอ่นบ้าน นกแซงแซวหางปลา นกแซงแซวปากกา นกเอี้ยงสาริกา งูสิงหางลาย งูเขียวดอกหมาก ตะกวด เหี้ย แย้ กิ้งก่าบินหัวแดง จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนหลากหลาย ตุ๊กแกบ้าน คางคกบ้าน กบนา ปาดบ้าน และ อึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น

ในส่วนของทรัพยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการังในบริเวณรอบเกาะเสม็ด บริเวณหมู่เกาะกุฎี และบริเวณเกาะทะลุ แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่ในบริเวณหินคันนา หินอ่าวไผ่ อ่าวเจ็ก อ่าวกิ่วหน้าใน เกาะจันทร์ เกาะปลายตีน เกาะกุฎี และเกาะทะลุ ความหลากหลายของสัตว์ทะเลที่พบได้แก่ ปะการังโต๊ะ ปะการังพุ่มไม้ ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเห็ด ปะการังอ่อน ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครก เม่นหนามดำ ปลิงทะเล เต่าตนุ ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น ปลาโนรีครีบยาว ปลาสินสมุทรลายน้ำเงิน ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาอมไข่ ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง ปลากะรัง ปลาสีกุน ปลาโมง ปลาบู่ ปลากะตัก ปลาเห็ดโคน หอยมือเสือ หอยนมสาว หอยเบี้ยเล็ก หอยเต้าปูน หอยตลับ หอยหนาม ปูลม และปูใบ้ ฯลฯ


บ้านพัก-บริการ
โรงแรม - รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
# ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ราคา/ห้อง/คืน ดูรายละเอียด
1.  เสม็ดคลิฟฟ์ รีสอร์ท BHT 2,750.00 
2.  Saikaew Villa BHT 1,000.00 
3.  Jep's Bungalows & Restaurant BHT 2,000.00 
4.  STAR HOTEL BHT 1,400.00 
5.  Le Vimarn Cottages BHT 8,100.00 
6.  Palmeraie Beach Hotel BHT 2,100.00 
7.  Ao Prao Resort Koh Samed BHT 6,200.00 
8.  Sai Kaew Beach Resort BHT 5,300.00 
9.  Sinsiam Resort and Hotel BHT 1,500.00 
10.  Lima Coco Resort BHT 3,000.00 
11.  Banploy Samed Resort BHT 4,200.00 
หมายเหตุ :
ThaiForestBooking.com ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   แหลมหญ้า 101 (เกาะแก้ว 1) 2 2 4 2,000 เครื่องนอน, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร,โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำ
โซนที่ 1   แหลมหญ้า 102 (เกาะแก้ว 2) 3 2 7 2,800 เครื่องนอน, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร,โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำ
โซนที่ 1   แหลมหญ้า 104 (สินสมุทร 1) 2 1 5 2,000 เครื่องนอน, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร,โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำ
โซนที่ 1   แหลมหญ้า 105 (สินสมุทร 2) 2 1 5 2,000 เครื่องนอน, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร,โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำ
โซนที่ 3   ค่ายแหลมหญ้า 931 (สุวรรณมาลี) 1 4 12 4,800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว, ตู้ล็อกเกอร์
โซนที่ 3   ค่ายแหลมหญ้า 932 (ละเวงวัณฬา) 1 4 12 4,800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว, ตู้ล็อกเกอร์
โซนที่ 3   ค่ายแหลมหญ้า 933 (วาลี) 1 4 12 4,800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว, ตู้ล็อกเกอร์
โซนที่ 4   แหลมหญ้า 401 (สร้อยสุวรรณ) 1 1 2 1,500 เครื่องนอน(เตียง 3.5 ฟุต),พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า,ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 4   แหลมหญ้า 402 (จันทร์สุดา) 1 1 2 1,500 เครื่องนอน(เตียง 3.5 ฟุต),พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า,ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 4   แหลมหญ้า 403 (อุศเรน) 1 1 2 1,500 เครื่องนอน(เตียง 3.5 ฟุต),พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า,ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 4   แหลมหญ้า 404 (อรุณรัศมี) 1 1 2 1,500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 4   แหลมหญ้า 405 (ศรีสุวรรณ) 1 1 2 1,500 เครื่องนอน(เตียง 3.5 ฟุต),พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า,ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : ที่ทำการบนฝั่ง - บ้านแหลมหญ้า 101, 102/1-3 อยู่บนฝั่ง บริเวณเขาแหลมหญ้า
โซนที่ 1 : แหลมหญ้า 103-105
โซนที่ 1 : แหลมหญ้า 011 - ห้องประชุมอาคาร 80 พรรษา
โซนที่ 2 : เกาะเสม็ด - แหลมลูกโยน - บ้านแหลมหญ้า 201/1-3 อยู่บนเกาะเสม็ด บริเวณแหลมลูกโยน
โซนที่ 3 : ค่ายแหลมหญ้า 931-934 อยู่บนเกาะเสม็ด บริเวณอ่าวพร้าว ไม่ติดชายทะเล
โซนที่ 3 : แหลมหญ้า 031 - ห้องประชุมอ่าวพร้าว
โซนที่ 4 : บ้านแหลมหญ้า 401-405,บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ญส.3 อยู่บนเกาะกุฎี

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Khao Laem Ya-Moo Koh Samet National Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
เกาะกรวย เกาะขาม และเกาะปลายตีน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะกรวย เกาะขาม และเกาะปลายตีน
เกาะกรวย เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะกุฎีประมาณ 600 เมตร เกาะกรวยและเกาะมะขามจะอยู่ติดกัน มีแนวหาดทรายและโขดหินเชื่อมต่อเห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงน้ำลงเต็มที่ ส่วนเกาะปลายตีนห่างจากเกาะกรวย และเกาะมะขามประมาณ 400 เมตร เกาะมะขามและเกาะปลายตีนมีสันทรายเชื่อมรอบเกาะ ใต้ทะเลโดยรอบ มีปะการังที่สวยงาม
กิจกรรม : - ดำน้ำตื้น
เกาะกุฎี
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะกุฎี
เกาะกุฎี เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรมของสุนทรภู่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 8.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 0.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100 ไร่ และมีเกาะขนาดเล็กเป็นบริวาร 2 เกาะ คือ เกาะท้ายค้างคาว และเกาะถ้ำฤาษี เกาะกุฎีเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ญส.3 มีธรรมชาติที่เงียบสงบ หาดทรายสวยงาม ผานิลมังกรอยู่ทางด้านทิศใต้บนหน้าผาที่สูงชัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและสวยงามอย่างยิ่ง รอบๆ เกาะมีแนวปะการังตลอดชายฝั่งเหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังและตั้งแค้มป์พักแรม ดังภาพที่แสดง คือ ปะการังรอบๆ เกาะกุฎี ช่วงน้ำลง
กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดของอุทยานแห่งชาติ อยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะเสม็ด เป็นจุดชมวิวเหมาะแก่การดำน้ำลึก
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ดำน้ำลึก
เกาะทะลุ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะทะลุ
เกาะทะลุ อยู่ห่างจากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะเด่นของเกาะทะลุอยู่ตรงที่มีความแปลกของธรรมชาติซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะ โดยบริเวณด้านทิศเหนือจะเป็นแหลมที่มีผาหินคล้ายกับสะพานธรรมชาติ ช่วงกลางจะเป็นช่องกว้างน้ำทะเลลอดทะลุ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้มีหาดทรายขาวบริเวณกว้างอยู่ 2 จุด เหมาะสำหรับการตั้งแค้มป์พักแรม ใต้ท้องทะเลรอบเกาะทะลุ ตะวันออก โดยเฉพาะหน้าหาดทราย ด้านทิศตะวันออกจะมีปะการังขนาดใหญ่เป็นแหล่งดำน้ำลึกและน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีนกนางนวลและค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
กิจกรรม : - ดำน้ำตื้น - ดำน้ำลึก - กิจกรรมชายหาด - แคมป์ปิ้ง
เกาะเสม็ด
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,000 ไร่ อยู่ห่างจากฝั่งบ้านเพ 6 กิโลเมตร เกาะเสม็ดมีหาดทรายขาวปานแก้วอยู่ทั่วไป จึงได้รับการขนานนามในกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ว่า เกาะแก้วพิสดาร และเหตุที่ชื่อเกาะเสม็ด เพราะ มีต้นเสม็ดแดง เสม็ดขาวขึ้นอยู่มาก สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดมีอยู่มาก ประกอบด้วยอ่าวและหาดทรายสวยงามมากมาย
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด
 
เกาะหินขาว
เป็นเกาะขนาดเล็ก พบแนวหินโสโครกอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเสม็ด ก้อนหินที่อยู่บนเกาะทั้งหมดเป็นสีขาวนวล เป็นที่วางไข่สำหรับนกนางนวล นักท่องเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรมได้ ทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก
กิจกรรม : - ดำน้ำลึก - ดำน้ำตื้น
เขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ด
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ด
เป็นภูเขาเตี้ยๆ ติดชายทะเลและที่เชิงเขาแหลมหญ้าเป็นที่ตั้งของ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตามประวัติเขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ดเป็นป่าทึบ เป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรสลัดในอดีต แต่ปัจจุบันยังเหลือสภาพป่าบางส่วน และมีสัตว์ป่าพวกลิง ลิ่น และกระจงอาศัยอยู่อีกไม่น้อย บริเวณเชิงเขาด้านล่างนั้นสามารถมองเห็นหมู่เกาะเสม็ดได้ชัดเจนและสวยงามที่สุด ด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้าเป็นหาดแม่รำพึง แหลมเกตุ ซึ่งบริเวณบางส่วนจะเป็นผาหินและน้ำลึก
จุดเด่นที่น่าสนใจมีหินขาว หินดำ และอ่าวเครื่องบินตก ส่วนด้านทิศใต้จะมีแหลมประดับ ซึ่งบางครั้งเรียกแหลมยา หรือแหลมหญ้า ซึ่งมีสภาพเป็นดงหญ้าตั้งแต่ชายฝั่งขึ้นไปจนเกือบถึงยอดเขาสวยงามมาก บริเวณนี้มีน้ำลึก จากแหลมประดับไปทางทิศตะวันออกเป็นอ่าวสลัดและแหลมตาล ซึ่งมีสภาพเหมือนย่อส่วนจากแหลมพรหมเทพที่เกาะภูเก็ต บริเวณอ่าวสลัดมีดงปะการังใกล้ชายฝั่งที่ยังบริสุทธิ์อยู่
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาธรรมชาติใน ทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาแหลมหญ้า ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้จัดไว้บริการ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศใต้

กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - กิจกรรมชายหาด
หาดแม่รำพึง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
หาดแม่รำพึง
หาดแม่รำพึง เป็นหาดทรายชายทะเลฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ขาวสะอาดและยาวที่สุดของฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดระยอง เป็นหาดทรายที่มีความลาดชันน้อย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทอดตัวออกไปถึง 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนอยู่ห่างจากบ้านเพ ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร การลงเล่นน้ำ ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ติดป้ายเตือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด
อ่าวกลาง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
อ่าวกลาง
อ่าวกลาง อยู่ตอนเหนือของเกาะเสม็ด มองเห็นจากฝั่งบ้านเพ มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่เกาะเสม็ด และเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ห่างจากหมู่บ้านเกาะเสม็ดประมาณ 300 เมตร เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะ เพราะมีหาดทรายละเอียดขาวสะอาด ยาวประมาณ 780 เมตร อ่าวไผ่ อยู่ติดหาดทรายแก้ว เป็นอ่าวเล็กๆ ที่มีหาดทรายสวยงาม อ่าวพุทราและอ่าวทับทิม เป็นชายหาดอยู่ถัดจากอ่าวไผ่ ตัวหาดย่วประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่วนด้านหน้าของอ่าวทับทิมเป็นแนวเขากระโจมซึ่งติดต่อกับเขาพลอยแหวนที่ช่วยกำบังลมทางด้านแหลมทับทิม มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ เหมาะสำหรับนั่งชมธรรมชาติท้องทะเล อ่าวนวล เป็นอ่าวขนาดเล็กตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอ่าวทับทิมกับอ่าวช่อ แต่มีความเงียบสงบ ประกอบด้วยหาดทรายที่ขาวเนียนและน้ำทะเลที่ใสสะอาด อ่าวช่อ เป็นอ่าวขนาดกลาง อยู่ห่างจากอ่าวทับทิมประมาณ 500 เมตร มีหาดทรายที่ขาวเนียน ทิวไม้ที่ร่มรื่น อ่าวคอกหรืออ่าววงเดือน อยู่อยู่ห่างจากอ่าวช่อประมาณ 100 เมตร เป็นอ่าวโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง หาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากหาดทรายแก้วไปตามชายทะเลประมาณ 1.5 กิโลเมตร เดินผ่านอ่าวไผ่และอ่าวช่อไม่เกิน 20 นาที เป็นอ่าวที่มีความสงบและธรรมชาติเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ บริเวณด้านหลังจะมีหน้าผาที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากจุดหนึ่ง
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด
อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวเตย อ่าวเทียน  อ่าวไผ่ และอ่าวพร้าว
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวเตย อ่าวเทียน อ่าวไผ่ และอ่าวพร้าว
อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวเตย อ่าวเทียน อ่าวไผ่ และอ่าวพร้าว เป็นจุดที่เหมาะกับการดำน้ำดูปะการังมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะมีแนวปะการังอยู่ใกล้กับฝั่ง ทุกอ่าวจะมีหาดทรายสวย โดยเฉพาะที่อ่าวกิ่ว
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
79 ม.1 บ้านก้นอ่าว ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ,อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21160
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดระยองได้ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางหมายเลข 36 ซึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข 3 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 136 ซึ่งจะทำให้ระยะทางสั้นลง ประมาณ 35 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวเมืองระยองแล้วเดินทางต่อไปอีก 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 231 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ไปยังบ้านเพ เพื่อลงเรือไปเกาะเสม็ด
สำหรับการเดินทางบนเกาะเสม็ดมีถนนเพียงสายเดียวซึ่งแต่เดิมใช้เป็นทางเดิน ถนนสายนี้ยาว 6 กิโลเมตร เริ่มจากตอนเหนือของอ่าวทับทิมตัดผ่านสระน้ำอโนดาษ ลงสู่หาดทรายแก้ว ระยะทางจากบ้านเกาะเสม็ดถึงหาดทรายแก้ว ประมาณ 800 เมตร


     เรือ
 

การเดินทางโดยเรือไปยังเกาะเสม็ดจะต้องลงเรือที่ท่าเรือบ้านเพ (บนฝั่ง) ซึ่งมีท่าเรือโดยสาร 3 แห่ง มีเรือโดยสารหลายขนาดบรรจุคนได้ตั้งแต่ 10-100 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. สำหรับท่าเรือที่เกาะเสม็ดทั้ง 3 แห่ง (บนเกาะ) คือ ท่าเรือด้านหัวเกาะ ด้านอ่าววงเดือน (อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ) และด้านอ่าวพร้าว (อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ) นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่อยู่บริเวณอ่าวที่มีขนาดเล็กนิยมใช้เรือเร็วส่วนตัวในการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากบ้านเพ ไปยังรีสอร์ทของตนเอง


     รถโดยสารประจำทาง
 

เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางของบริษัทขนส่ง จำกัด จะมีทั้งรถยนต์โดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ระหว่างกรุงเทพฯ-บ้านเพ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท ประมาณชั่วโมงละคัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น.


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Khao Laem Ya-Moo Koh Samet National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Rayong
City Map of Rayong
Province  Map of Rayong
Province Map of Rayong
 

All Central/East/West National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
79 ม.1 บ้านก้นอ่าว ถ.หาดแม่รำพึง ต.เพ,อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21160
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.