ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
Map
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13

ธารโบกขรณี เดิมชื่อ "ธารอโศก" เป็นป่าดงดิบอยู่ในระหว่างหุบเขา มีธารน้ำไหลลอดใต้ภูเขาผ่านบริเวณนี้แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลแหลมสัก ต้นน้ำเป็นน้ำผุดเกิดขึ้นบริเวณเขาถ้ำเพชร และเขาถ้ำน้ำผุด ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร น้ำผุดเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ไหลมาตามลำคลอง เรียกว่า "คลองอ่าวลึก"
ในปี พ.ศ. 2496 นายวิเวก จันทโรจน์-วงค์ ข้าหลวงประจำจังหวัดกระบี่ ได้มาตรวจราชการในท้องที่อำเภออ่าวลึก และแวะพักผ่อนที่ธารอโศก เห็นว่า สถานที่นี้มีธรรมชาติสวยงามควรที่จะได้สงวนไว้เป็นพื้นที่ของทางราชการ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และพลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาพักผ่อน ณ สถานที่นี้และได้ตั้งชื่อธารอโศกใหม่ว่า "ธารโบกขรณี" กรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติธารโบกขรณีอยู่ในความดูแลของกองบำรุง ในปี 2498
กรมป่าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติ ได้เสนอให้จัดตั้งสวนรุกขชาติธารโบกขรณีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 มี เนื้อที่ 104 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าปากลาวและป่าคลองบากัน ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน พื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง และบริเวณหมู่เกาะเหลาบิเละ ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลแหลมสัก ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก และตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บางส่วนมีสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชันที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่บางส่วนมีลักษณะแบบคาร์ส (Karst Topography) มีบ่อหรือพื้นยุบตัวของหินเบื้องล่าง (sink hole) มีลักษณะของธารน้ำใต้ดิน สภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่น ทั้งลอนลาดและลอนชัน มีเขาโดดเตี้ย (monadnock) ของหินปูน ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบด้วย ถ้ำสระยวนทอง ควนสอง เขาลูกบ้า ถ้ำทะลุฟ้า เขาลอดใต้ เขาช่องลม เขานอก เขาตากรด เขาอ่าวน้ำ เขาอ่าวม่วง เขาใสโต๊ะดำ เขาใหญ่ปากช่องลาด และพื้นที่บางส่วนเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันประกอบด้วย เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เกาะยะลาฮูดัง เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย) เกาะกามิด เกาะปาหุเสีย เกาะฮันตู เกาะจาบัง เกาะเมย เกาะกาโรส เกาะแตก เกาะมีไลย เกาะอ่าวช้างตาย เกาะเลาดัว เกาะรงมารง (เกาะขลุ่ย) เกาะแหลมค้างคาว เกาะแหลมทะลุ เกาะแหลมตุโดด เกาะช่องลาดใต้ และเกาะฮาม
พื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่อำเภออ่าวลึกหลายสาย ที่สำคัญได้แก่ คลองมะรุย คลองกลาง คลองน้ำตก คลองอ่าวลึก และคลองกาโรส

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมในเขตร้อน มี 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูร้อน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝนแปดแดดสี่” หมายถึงฤดูฝน 8 เดือน ฤดูร้อน 4 เดือน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบปี เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบปีประมาณ 26.4 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของปีอากาศช่วงนี้จะร้อน เหมาะแก่การท่องเที่ยว เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถจำแนกออกได้เป็น
1) ป่าดงดิบ พบในบริเวณเทือกเขาสูงชัน พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ หลุมพอ ตะเคียน เคี่ยม อินทนิลน้ำ ตะแบก โสกน้ำ มะม่วงป่า ไข่เขียว ยางนา ตำเสา พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยเป็นพวกระกำ หวาย ไผ่ป่า เต่าร้าง หมากเทา บอน เฟิน กล้วยป่า และเอื้องป่า เป็นต้น
2) ป่าชายเลน ขึ้นอยู่ในดินเลนริมทะเลและตามบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ในบริเวณเขาถ้ำลอดใต้ อ่าวน้ำ แหลมสัก คลองบากัน และคลองกาโรสบางส่วน พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพู ลำแพน ถั่วขาว ถั่วดำ พังกาหัวสุม และแสม
3) ป่าพรุ พบในบริเวณที่มีน้ำจืดขังอยู่ตลอดปีของเขาช่องลมตอนใต้ มีเนื้อที่ไม่มากนัก

ด้วยสภาพพื้นที่ป่าในปัจจุบันไม่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ติดต่อกัน ทำให้สัตว์ป่าที่หลงเหลืออยู่มีไม่มากนักที่พบเห็นได้แก่ หมูป่า เสือปลา กระจงหนู ชะนี ลิง ค่าง ชะมดหางปล้อง เม่นใหญ่แผงคอยาว ลิ่น นากเล็บสั้น กระแต กระรอก อ้นเล็ก พังพอนธรรมดา บ่าง หนู ไก่ป่า นกดุเหว่า นกเขาใหญ่ นกเขาชะวา นกกวัก นกเอี้ยงสาริกา นกยางเปีย เหยี่ยวแดง นกตบยุง นกขุนทอง นกแซงแซว นกขมิ้น นกหัวขวาน นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเด้าลมหลังเทา นกปรอด เต่า งู กบ และอึ่งอ่าง ฯลฯ ในห้วยลำคลองมีปลาน้ำจืดที่พบเห็นโดยทั่วไปได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาเสือข้างลาย ปลาแก้มช้ำ ปลาซิว ปลาดุก ปลาหัวตะกั่ว ปลาไหล ปลากดเหลือง ปลากระดี่นาง ปลากระดี่หม้อ ปลากัด ปลาตูหนา ปลาหมอไทย ปลากระทุงเหวเมือง และปลากระสูบขีด
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีครอบคลุมท้องน้ำทะเลประมาณ 64.3 ตารางกิโลเมตร มีสัตว์น้ำที่สำคัญและมีเป็นจำนวนมากทั้งพวกหอย ปู กุ้ง ปลากะรัง ปลากระพงแดง ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาสลิดหิน ปลาสิงโต ปลาการ์ตูน ปลิงทะเล ดาวทะเล แมงดาทะเล ดอกไม้ทะเล เม่นทะเล ฟองน้ำ ปะการังอ่อน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และปะการังเห็ด เป็นต้น


บ้านพัก-บริการ
โรงแรม - รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
# ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ราคา/ห้อง/คืน ดูรายละเอียด
1.  The Tubkaak Resort BHT 8,000.00 
หมายเหตุ :
ThaiForestBooking.com ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ

ขณะนี้ บ้านพักของอุทยานแห่งนี้ ยังไม่พร้อมสำหรับจอง Online หากท่านประสงค์จะจองบ้านพักดังกล่าว กรุณาใช้แบบฟอร์ม บริการจองบ้านพักแบบยืนยันกลับภายหลัง

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Thanboke Khoranee Natioanl Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีส่วนมากอยู่ในรูปของเช้าไป-เย็นกลับ โดยสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อน เล่นน้ำ ในบริเวณธารโบกขรณี และเดินชมธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง หรืออาจท่องเที่ยวทางน้ำ โดยการนั่งเรือชมสภาพธรรมชาติทางทะล ตามเกาะ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณถ้ำผีหัวโต-ถ้ำลอด แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ำชาวเล และแหลมท้ายแรด เป็นสถานที่พบแหล่งศิลปะถ้ำ มีภาพเขียนสีที่มีลักษณะเป็นภาพคน ภาพสัตว์ ภาพมือ และลายเรขาคณิต มีหลายแบบทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นขนาน วงกลม และวงรี สีที่ใช้ในการเขียนภาพมีสีหลักคือสีแดง ส่วนสีดำจะเป็นภาพที่เขียนขึ้นภาพที่เขียนขึ้นหลังจากสีแดง หรือเขียนทับซ้อนสีแดง แต่รูปลักษณ์ไม่ต่างกันมากนักอาจลอกเลียนแบบกัน ส่วนใหญ่จะไม่พบหลักฐานทางผิวดินหรือบนพื้นถ้ำ เพิงผา จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งที่พักอาศัย แต่กลับเป็นแหล่งที่เฉพาะใช้สร้างสรรค์งานศิลปะเนื่องจากพิธีกรรม ความเชื่อหรือด้วยเหตุผลอื่น จากการศึกษาของกรมศิลปากรพอจะกำหนดได้ว่า แหล่งศิลปะถ้ำผีหัวโตและบริเวณอ่าวลึก น่าจะมีอายุหรือเกิดขึ้นราว 3,000-5,000 ปีมาแล้ว

เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง)
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง)
เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม มีกัลปังหาและปะการังรอบเกาะ โดยมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ อ่าวบิเละ เป็นอ่าวที่มีหาดทรายโค้งเป็นรูปนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด น้ำทะเลใส มีฝูงปลาเล็กๆ แหวกว่ายให้เห็นอยู่ทั่วไป ห่างจากชายหาดลงไปในทะเลมีกัลปังหาและปะการังหลากชนิด ชายทะเลเหมาะแก่การเล่นน้ำ อ่าวห้อง เปรียบเสมือนสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ผนังเป็นหน้าผาชันโดยรอบ ลักษณะคล้ายห้อง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว กว้างประมาณ 10 เมตร สามารถนำเรือเข้าไปได้ พื้นเป็นทรายขาวสะอาดราบเรียบเสมอกัน น้ำตื้นและใสมาก เหมาะแก่การเล่นน้ำ และยังเป็นที่หลบคลื่นลมของชาวประมงเมื่อมีพายุพัดผ่าน สามารถเดินทางไปเกาะห้องตามถนนอ่าวลึก-กระบี่ แยกไปตามทางเข้าหาดนพรัตน์ธาราแล้วเลยไปแหลมป่อง ลงเรือที่ทับแขกรีสอร์ท นั่งเรือประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะที่น่าสนใจอีก เช่น หมู่เกาะช่องลาด เกาะกาโรส และเกาะผักเบี้ย
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น
ถ้ำผีหัวโต
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ถ้ำผีหัวโต
เป็นถ้ำในภูเขาที่มีห้วงน้ำล้อมรอบ ภายในถ้ำแบ่งได้เป็น 2 คูหาขนาดใหญ่ มีภาพเขียนศิลปะดั้งเดิม เขียนด้วยสีแดง ดำ เหลือง น้ำตาล น้ำตาลเหลือง น้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้ม สามารถแบ่งภาพเขียนตามบริเวณที่พบได้ 23 กลุ่ม จำนวน 238 ภาพ สภาพของถ้ำโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างส่องเข้าไปถึงสามารถชมภาพเขียนได้ชัดเจน ภายในถ้ำยังมีเปลือกหอยแครงจำนวนมากทับถมกันอยู่จนกลายเป็นหิน
กิจกรรม : - ชมประวัติศาสตร์ - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม้ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - พายเรือแคนู/คยัค
ถ้ำลอด
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ถ้ำลอด
อยู่ใกล้กับถ้ำผีหัวโตประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นภูเขาที่มีคลองลอดผ่าน มีโพรงถ้ำลักษณะเป็นอุโมงค์ ตรงกลางเป็นช่องกว้างแล่นเรือลอดผ่านไปมาได้ ระยะทางประมาณ 150 เมตร สวยงามด้วยหินงอกหินย้อยเรียงรายตลอดแนวอุโมงค์ สามารถเดินทางไปตามถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปท่าเทียบเรือบ่อท่ออีกประมาณ 2 กิโลเมตร นั่งเรืออีกประมาณ 10 นาที ถึงถ้ำผีหัวโต-ถ้ำลอด อยู่ห่างจากธารโบกขรณีประมาณ 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ถ้ำสระยวนทอง ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาราง ถ้ำทะลุฟ้า ถ้ำเพชร และถ้ำวารีริน
กิจกรรม : - ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ล่องแพ/ล่องเรือ
ธารโบกขรณี
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ธารโบกขรณี
ธารโบกขรณี อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นธารน้ำลอดออกมาจากถ้ำ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ เป็นแอ่งกว้าง น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ มีฝูงปลาหลากชนิดแหวกว่ายให้เห็นตลอดเวลา บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นและอุดมไปด้วยไม้ป่านานาชนิด ออกดอกสะพรั่งสวยงามตามฤดูกาล สามารถเดินทางมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงสี่แยกอ่าวลึกแล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 ไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 48 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4035 สุดเส้นทางแล้วต่อเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 อีก 2 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
2/2 หมู่ 2 บ้านน้ำคา ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้,อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถมาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถึงสี่แยกอ่าวลึก แล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 48 กิโลเมตร หรืออาจใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4035 สุดเส้นทางแล้ว ต่อเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 อีก 2 กิโลเมตร


     เครื่องบิน
 

การเดินทางโดยเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ–กระบี่ จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานกระบี่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ไปยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งมีรถประจำทางหลายสายให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ เช่น รถโดยสารธรรมดา อัตราค่าโดยสาร ราคา 20 บาท ปรับอากาศ 30 บาท รถตู้ประจำทางปรับอากาศ ราคา 30 บาท จากสี่แยกอ่าวลึกไปอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ค่าโดยสารรถ 2 แถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ราคา 10 บาท


     รถโดยสารประจำทาง
 

รถโดยสารประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารสำหรับรถธรรมดา ราคา 300 บาท รถปรับอากาศ 450 บาท ปรับอากาศชั้น 1 486 บาท 24 ที่นั่ง 650 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Thanboke Khoranee Natioanl Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Krabi
City Map of Krabi
Province Map of Krabi
Province Map of Krabi
Map of Ao Nang
Map of Ao Nang
Map of Phi Phi Island
Map of Phi Phi Island
Map of Lanta Island
Map of Lanta Island
Map of Ao Railay
Map of Ao Railay

All South National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคใต้ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
2/2 หมู่ 2 บ้านน้ำคา ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้,อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.