ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
Image2
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

อุทยานแห่งชาติทะเลบันตั้งอยู่ในท้องที่ อ.ควนโดน และอ.เมือง จ.สตูล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดคลองตูโย๊ะ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก จดเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พืชพรรณป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีเทือกเขาหินปูนที่ยังไม่สลายตัว จึงถูกปัจจัยธรรมชาติ คือน้ำที่อยู่ใต้ดินเกิดการกัดเซาะทำให้เป็นร่องรอยหรือรูโหว่ขนาดใหญ่ กลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำผาเดี่ยว ถ้ำลอดปูยู นอกจากนี้การเกิดของบึงทะเลบันก็เช่นเดียวคือเกิดการการยุบตัวของโพรงถ้ำหินปูนใต้ดินระหว่างหุบเขา ยอดเขาสูงสุดพื้นที่นี้คือเขาจีน สูง 756 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลเต็มที่จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ในระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเล จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมากนักจากมรสุมนี้ อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ก็ยังมีฝนตกชุกอยู่หลังจากนี้ไปฝนจะเริ่มน้อยลงตามลำดับ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นในระยะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด 17.0 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2,280.9 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม วัดได้โดยเฉลี่ย 7.2 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน วัดได้ 377.8 มิลลิเมตร

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พืชพรรณ
สามารถจำแนกออกได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
พืชพรรณไม้ป่าบก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ป่าดงดิบ เป็นป่าผืนใหญ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ ประกอบด้วยไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดสูงที่สุด เป็นระดับชั้นที่ 1 ได้แก่ สกุลไม้ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียว และไม้ยืนต้นที่มีความสูงของระดับเรือนยอดรองลงมา คือ ความสูงระหว่าง 15-30 เมตร เช่น มะหาดรุม ขนุนปาน ทุ่งฟ้า เป็นต้น
 2. ป่าโปร่งและทุ่งหญ้า ป่าบริเวณตอนกลางมีสภาพเป็นป่าโปร่งและมีหญ้าคาขึ้นอย่างหนาแน่น มีไม้เบิกนำขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กระโดน ตะแบก เปล้า ส้าน เป็นต้น

พืชพรรณไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ลุ่มต่ำน้ำขัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. พืชพรรณที่พบในบึงน้ำจืดทะเลบัน ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก พืชที่พบได้แก่ เทียนนา บอน บากง กูดช้าง เป็นต้น
 2. พืชพรรณไม้ป่าชายเลน เป็นป่าที่พบบริเวณแนวเขตด้านทิศตะวันตกของอุทยาน แห่งชาติ พันธุ์ที่พบได้แก่ โกงกาง แสม โปรงขาว และตีนเป็ดทะเล เป็นต้น
สัตว์ป่า
จากการสำรวจสามารถจำแนกได้ดังนี้
 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบรวม 80 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เลียงผา พบสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่มีรายงานการพบในประเทศ 1 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวมงกุฎ เป็นต้น
 2. นก พบรวม 302 ชนิด นกที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เช่น นกหว้า ไก่จุก นกเงือกหัวหงอก นกเงือกดำ นกหัวขวานใหญ่สีดำ เป็นต้น
 3. สัตว์เลื้อยคลาน พบรวม 59 ชนิด เช่น เต่าจักร เต่าดำ ตุ๊กแกบินหางเฟิน เห่าช้าง งูจงอาง เป็นต้น
 4. สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พบรวม 28 ชนิด เช่น อึ่งกรายหัวแหลม จงโคร่ง คางคกแคระ เป็นต้น
 5. ปลา เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทะเลบันมีบึงขนาดใหญ่จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลามากมายหลายชนิด เช่น ปลาเลียหินหรือปลาติดหิน ปลากระทิช ปลาไส้ขม เป็นต้น


บ้านพัก-บริการ

โรงแรม - รีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
ขณะนี้ยังจัดทำระบบการจอง Online ของโรงแรม - รีสอร์ท ไม่แล้วเสร็จ แต่หากท่านประสงค์จะจองโรงแรม - รีสอร์ท ที่อยู่ใกล้เคียงอุทยานฯ แห่งนี้ กรุณาใช้แบบฟอร์ม บริการจองโรงแรม - รีสอร์ท แบบยืนยันกลับภายหลัง
หมายเหตุ: ThaiForestBooking™ ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   ทะเลบัน 102 (ลิโบย 3) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม
โซนที่ 1   ทะเลบัน 103 (ลิโบย 4) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ยาสระผม
โซนที่ 1   ทะเลบัน 104 (ลิโบย 5) 1 1 2 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1   ทะเลบัน 105 (บินหลา 1) 2 4 18 2,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1   ทะเลบัน 106 (บินหลา 2) 2 4 12 1,800 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
โซนที่ 1   ทะเลบัน 107 (บินหลา 3) 2 4 18 2,200 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, ผ้าเช็ดตัว
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : ทะเลบัน 101-107
โซนที่ 1 : ทะเลบัน 011 - ห้องประชุม

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Talaybun National Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
 
ถ้ำโตนดิน
ถ้ำโตนดิน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 1.5 กิโลเมตร ความลึกของถ้ำประมาณ 700 เมตร ภายในพบหินงอกหินย้อย มีลำธารไหลผ่าน ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ และยังมีเครื่องมือขุดแร่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลืออยู่
กิจกรรม : - ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ถ้ำลอดปูยู
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ถ้ำลอดปูยู
ถ้ำลอดปูยู เป็นถ้ำลอดคล้ายถ้ำลอดของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติบริเวณเขากายัง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สองฝั่งลำคลองเป็นป่าโกงกาง การเดินทางไปถ้ำลอดปูยูต้องลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสตูล ประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 58 กิโลเมตร
กิจกรรม : - ชมพรรณไม้ - ชมทิวทัศน - ดูนก - พายเรือแคนู/คยัค - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 
ทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ
จำนวน 2 เส้น อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร และ 600 เมตร ทางเดินป่า จำนวน 1 เส้น ได้แก่ เส้นทางที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ.2 (น้ำตกยาโรย) ระยะทาง 14 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ทุ่งหญ้าวังประ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ทุ่งหญ้าวังประ
ทุ่งหญ้าวังประ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างภูเขาทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น สมเสร็จ เม่น กระจง ไก่ป่า ฯลฯ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าถนนลูกรังไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร
กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - ชมพรรณไม้ - ดูนก - ส่องสัตว์ - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 
น้ำตกโตนปลิว
ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาจีน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติ มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร แยกเข้าไปตามถนน ลูกรังอีกประมาณ 3 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกยาโรย
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกยาโรย
น้ำตกยาโรย ต้นน้ำเกิดจากป่าหัวกะหมิง เทือกเขาจี มีน้ำตก 9 ชั้นอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 6.7 กิโลเมตร
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
บึงทะเลบัน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
บึงทะเลบัน
บึงทะเลบัน เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่กลางหุบเขาขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม รอบบึงมีต้นบากงขึ้นอยู่หนาแน่นและเป็นที่อยู่ของกบว๊าก บางครั้งจะเห็นสมเสร็จลงมากินน้ำในบึง
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
หมู่ 4 ถนน สมันกรัฐบุรินทร์ ต.วังประจัน,อ. ควนโดน จ. สตูล 91160
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

โดยใช้เส้นทางหลวงสายเพชรเกษมจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 (สายเอเชีย) ถึง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา แยกเข้าถนนหมายเลข 406 เข้าสู่ อ.ควนโดน ถึงทางแยกเข้า ต.วังประจัน ตามถนนสายชายแดนไทย-มาเลเซีย หมายเลข 4184


     เครื่องบิน
 

จากท่าอากาศยานดอนเมือง-หาดใหญ่ จากนั้นต่อรถมายัง จ.สตูล ด้วย รถตู้หาดใหญ่-สตูล มาลงสามแยกควนสตอ รถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง เที่ยวแรก จากหาดใหญ่ เวลา 06.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. ราคา 60 บาท/คน และรถประจำทาง หาดใหญ่-สตูล มาลงสามแยก ควนสตอ รถออกทุกๆ 15 นาที จากหาดใหญ่ เที่ยวแรก 06.00 น. เที่ยวสุดท้าย 18.30 น. ราคารถเมล์ ปรับอากาศ 38 บาท/คน ธรรมดา 35 บาท/คน


     รถไฟ
 

จากสถานีรถไฟกรุงเทพมาลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่ง ชาติเช่นเดียวกับข้อ 1


     รถโดยสารประจำทาง
 

จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถประจำทางปรับอากาศเดินทางไปจังหวัดสตูลทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ระยะทาง 973 กิโลเมตร อัตราค่าบริการ 556 บาท


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
 2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
 3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Talaybun National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Satun
City Map of Satun
Province Map of Satun
Province Map of Satun
 

All South National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคใต้ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
หมู่ 4 ถนน สมันกรัฐบุรินทร์ ต.วังประจัน,อ. ควนโดน จ. สตูล 91160
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.